Підготовка здобувачів вищої освіти

При Інституті зрошуваного землеробства НААН функціонує:

– докторантура за спеціальністю 201 – Агрономія (галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство);

– аспірантура за спеціальністю 201 – Агрономія (галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 816 від «09» липня 2016 р. Інститут зрошуваного землеробства отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України щодо надання освітніх послуг на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка доктор філософії)  

 Підготовка в докторантурі та аспірантурі здійснюється за рахунок: 
1) коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі;
2) коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства. 

Повідомлення про набір до докторантури та аспірантури на 2020 рік для здобуття наукового ступеня доктора наук та доктора філософії. 

Правила прийому до аспірантури 2021 р. для здобуття наукового ступеня доктора філософії в Інституті зрошуваного землеробства НААН.

Правила прийому до докторантури 2021 р. для наукового ступеня доктора наук в Інституті зрошуваного землеробства НААН.

Програма до вступного іспиту зі спеціальності 201 Агрономія ІЗЗ НААН.

Програма до вступного іспиту з іноземної мови ІЗЗ НААН.

Вимоги щодо атестації аспірантів в Інституті зрошуваного землеробства НААН.

Програма кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 201 Агрономія

Кошторисна вартість одного року навчання на договірній основі в аспірантурі та докторантурі  ІЗЗ НААН за спеціальністю 201 – Агрономія, грн.

(без врахування оплати за проведення занять та прийняття іспитів з іноземної мови та філософії з виконання освітньо-наукової програми)

Роки 2016 2017 2018 2019 2020
Аспірантура 14819,00 15900,00 16000,00 17000,00 18840,00
Докторантура 18840,00 20300,00

Контактна інформація: 

Завідувач відділу аспірантури і докторантури – Біднина Ірина Олександрівна, кандидат с.-г. наук, с.н.с  irinabidnina@ukr.net

ДО УВАГИ НАУКОВЦІВ, ДОКТОРАНТІВ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ!

Шановні колеги! В Інституті зрошуваного землеробства НААН створено Спеціалізовану вчену раду Д 67.379.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» та 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Законодавство про наукову і науково-технічну діяльність складається з Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»№848-VIII від 26.11.2015 р. та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у процесі провадження такої діяльності, та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Основні вимоги (зі змінами) до дисертацій та авторефератів згідно з наказом МОН України від 12.01.2017 № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації 2017”. 

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”.

Відповідно до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам МОН України; Наказ від 14.01.2016 № 13 – Розділ ІІ, пункт 7-8 Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам МОН України; Наказ, Порядок, Перелік […] від 14.01.2016 № 13 – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16 – Розділ ІІ, пункт 7-8
 

Перелік рекомендованих міжнародних тестів на знання англійської мови як іноземної 

Провайдер Назва іспиту
IELTS Test Partners IELTS
British Council APTIS (British Council)
Cambridge English Cambridge English: First (FCE), 
Cambridge English: Advanced (CAE), 
Cambridge English: Proficiency CPE, 
Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage),
Cambridge English: Business (Higher), 
Cambridge English: Business Language Testing Service (BULATS)
Pearson Pearson Test of English (PTE)
Pearson Pearson EDEXCEL (English as a Second language)
Trinity College London Integrated Skills in English (ISE)
ETS (Education Testing Service) Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
Pearson/London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) English for Specific Purposes, 
London Chamber of Cоmmerce and Industry LCCI