Щодо діяльності Ради молодих учених ІЗЗ НААН

Впродовж 2020 року молоді вчені Інституту були учасниками Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, на яких були висвітлені результати проведених наукових досліджень. Серед заходів, в яких приймали участь молоді вчені Інституту та Асканійської ДСДС ІЗЗ НААН, Міжнародний online-форум молодих вчених «Модель Назарбаєва» – стратегічна відповідь на виклики XXI століття» (Казахстан); Міжнародний online-форум «Діалог молодих вчених: Science Talks» (Казахстан); Міжнародна науково-практична конференція «Инновационные технологии в растениеводстве: теория и практика», яка була організована РУП «Гродненский зональный институт растениеводства НАН Беларуси»; Міжнародна науково-практична online-конференція молодих вчених «Науково практичні основи формування інноваційних агротехнологій – новітні підходи молодих вчених»; Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур»; Міжнародна наукова інтернет-конференція «Олійні культури: сьогодення та перспективи»; Міжнародна науково-практична online-конференція молодих учених «Науково практичні основи формування інноваційних агротехнологій – новітні підходи молодих вчених»; ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, присвячена видатному вченому, викладачу, організатору сільськогосподарського виробництва, засновнику Херсонського земського сільськогосподарського училища кандидату сільського господарства і лісівництва К.І. Тархову; Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Реалізація програм державними та міжнародними проектами на базі вищих навчальних закладів аграрного профілю», вебінар «Зміна клімату. Виклики природи 2020 року для аграріїв України» та інші.

Член Ради молодих учених Коновалова В.М., яка займає посаду заступника директора з наукової роботи, є учасником конкурсу «Кращий молодий агроном 2020», отримала сертифікат після закінчення навчання в Академії жіночого лідерства та є керівником проекту «Жіноча ініціатива», співавтор трьох патентів та статей у закордонних журналах та має сертифікат активного учасника 11 Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка розвитку світової науки» (Ванкувер).

Десять молодих вчених Інституту  і всі молоді вчені Асканійської ДСДС у 2020 році пройшли курси підвищення кваліфікації наукових працівників в наукових установах НААН.

Підготовка наукових кадрів проводиться через аспірантуру Інституту та співшукання. У даний час в аспірантурі установи навчаються 23 аспіранти. Наукове керівництво з підготовки наукових кадрів через аспірантуру в 2020 році здійснюють 8 докторів і 6 кандидатів наук.

Відмічається високий показник захисту дисертацій аспірантами і здобувачами Інституту. Так, у 2012 р. 9 аспірантів Інституту захистили кандидатські дисертації, у 2013 р. – 9, у 2014 р. – 4, у 2015 р. – захищено 12 кандидатських і 1 докторська дисертації, у 2016 р. – 6 кандидатських та 1 докторська дисертації, в 2017 р. – 2 кандидатські дисертації, в 2018 р – 2 кандидатські та 2 докторські дисертації, в 2019 р. – 1 кандидатська та 2 докторські дисертації, в 2020 р. вже захищено 1 докторська та 3 кандидатські дисертації, готуються до захисту 3 аспіранти Інституту.

Обсягів підготовки наукових кадрів через аспірантуру установи достатньо для своєчасного оновлення кадрового потенціалу вищої кваліфікації з метою їх подальшої роботи в Інституті.

Створено умови для підготовки наукових кадрів. Наукові підрозділи забезпечені висококваліфікованими науковими співробітниками для проведення наукового керівництва і науково-методичної допомоги у виконанні індивідуальних планів підготовки аспірантів. Станом на 01.03.2020 р. в Інституті працює 64 наукових співробітника, у т.ч. 13 докторів с.-г. наук, з яких три члена-кореспондента НААН, і 33 кандидата с.-г. наук.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  № 1428 від 15.11.2019 р. в Інституті зрошуваного землеробства НААН утворено Спеціалізовану вчену раду Д 67.379.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» та 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Запрошуємо аспірантів і здобувачів до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук у Спеціалізованій вченій раді.

При Інституті функціонує акредитована лабораторія аналітичних досліджень, в якій виконуються аналізи ґрунтів і рослин з визначення показників родючості ґрунту, якості рослинницької продукції та технологічних показників урожаю зернових культур.

Постійно діє консультативна група докторів наук з питань надання методичної та практичної допомоги аспірантам і молодим ученим у складанні схем дослідів, підготовки наукових публікацій і кандидатських дисертацій. Її очолює головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук Голобородько С.П.

Щорічно формуються замовлення та направляються науковці на курси підвищення кваліфікації. Створюються сприятливі умови для молодих науковців Інституту. Згідно з рішенням Вченої ради, співробітників, які отримують диплом кандидата с.-г. наук, за можливістю, переводять на посаду старшого наукового співробітника, а випускників аспірантури будь-якої форми навчання – зараховують на посаду наукового співробітника.

З метою підсилення наукового потенціалу відпрацьовуються заходи (забезпечення житлом, перспективною науковою роботою) щодо затримання в Інституті молодих фахівців після закінчення аспірантури. На засіданнях Вченої ради періодично розглядаються питання щодо забезпечення лабораторій фахівцями вищої кваліфікації за пріоритетними напрямами. Ведеться постійна робота з омолодження колективу за рахунок випускників аспірантури та аграрних університетів.

В Інституті двічі на рік видається Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Зрошуване землеробство», який входить до списку фахових видань України в галузі сільськогосподарських наук. Крім того, публікуються тези доповідей аспірантів і молодих учених у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, які проводить установа.

Щорічно проводяться конкурси аспірантів на краще ведення дослідів та освоєння методики дослідної справи. Організовувались курси для аспірантів з підготовки до складання кандидатських іспитів при підготовці дисертаційних робіт. В Інституті, за можливістю, надається матеріальна допомога аспірантам очної форми навчання за рахунок економії фонду стипендії по загальному фонду бюджету. 

У різні роки нашим молодим вченим неодноразово було присуджено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених (Перчець А.І., Марченко Т.Ю., Нетреба О.О., Войташенко Д.П., Біднина І.О., Пілярська О.О., Лиховид П.П.), вони були відзначені грамотами та подяками НААН, Херсонської обласної, міської та районної рад, адміністрацією Інституту.