Видання відділу рослинництва та неполивного землеробства 2020

Наукове видання
/ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ /
ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ПРОДУКТИВНОСТІ РІЗНИХ ЗА БІОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ, ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО ТА СОЇ НА
ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ

Рекомендації підготували: Вожегова Р.А., Заєць С.О., Рудік О.Л., Онуфран Л.І., Нетіс В.І., Сергєєв Л.А., Коваленко О.А., Фундират К.С., Юзюк С.М., Музика В.Є., Кисіль Л.Б.

Підписано до друку 10.12.2020. Формат 60х84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.
Ум. др. арк. 1. Наклад 20.
Віддруковано з готових оригінал-макетів у
видавничому центрі ІЗЗ НААН
73483, м. Херсон, сел. Наддніпрянське
Тел. 36–11–96, факс (0552) 36–24–40