Видання відділу рослинництва та неполивного землеробства 2021

УДК:631.5 (477.7)

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

Друкується за рішенням Вченої ради Інституту зрошуваного землеробства НААН, головної установи ЦНЗ АПВ Херсонської області (протокол № 4 від 22 березня 2021 року)
Науково-практичні рекомендації розроблені на основі багаторічних досліджень з виконання ПНД НААН України “Новітні системи землеробства і землекористування”, “Зрошуване землеробство”, “Технологія вирощування зернових культур”, “Захист рослин”, “Корми і кормовий білок” та агрометеорологічних умов осінньо–зимового періоду 2020/2021 років.
Рекомендації підготували:
Наукові співробітники Інституту зрошуваного землеробства НААН: Вожегова Р.А., Коковіхін С.В., Заєць С.О., Коваленко А.М., Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Новохижній М.В., Онуфран Л.І., Коваленко О.А., Нетіс В.І., Фундират К.С., Юзюк С.М., Біляєва І.М., Кіріяк Ю.П., Кисіль Л.Б., Тищено О.Д., Боровік В.О.
Науково-практичні рекомендації розраховані на агрономів, керівників і спеціалістів сільського господарства, підприємців, фермерів, наукових працівників, викладачів, студентів та аспірантів аграрних навчальних і дослідних закладів.
Сучасні підходи до проведення весняно–польових робіт в господарствах Херсонської області у 2021 році. Науково-практичні рекомендації. Херсон, 2021. 56 с.

Наукове видання

/НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ/
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ВЕСНЯНО–
ПОЛЬОВИХ РОБІТ В ГОСПОДАРСТВАХ ХЕРСОНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ У 2021 РОЦІ

Рекомендації розроблені для господарств південного Степу на основі результатів досліджень з виконання завдань ПНД 02, 07, 12, 14, 17, 18, 22 та 45, виконавцями яких є наукові співробітники ІЗЗ НААН.
Підписано до друку 25.03.2021. Формат 60х84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.
Ум. др. арк. 2,1. Наклад 100.
Віддруковано з готових оригінал-макетів у
видавничому центрі ІЗЗ НААН
73483, м. Херсон, сел. Наддніпрянське
Тел. 36 – 11 – 96, факс (0552) 36 – 24– 40