Збірник “Зрошуване землеробство”

Перейти на сайт збірника “Зрошуване землеробство”

Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Зрошуване землеробство” є фаховим науковим виданням. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації отримано 11.12.2017 року серії КВ, № 23209-13049ПР. Збірник включено до переліку наукових фахових видань розділ “Сільськогосподарські науки”, згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2015 р. № 1021 пройшов чергову переатестацію.

   Періодичність видання – 2 випуски на рік.

   До складу редакційної колегії входять:

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: EDITORIAL BOARD
Вожегова Р.А. (головний редактор) R. Vozhegova (editor-in-chief)
Лавриненко Ю.О. (перший заступник головного редактора) Yu. Lavrinenko (first deputy editor-in-chief)
Малярчук М.П. (заступник головного редактора) M. Maliarchuk (deputy editor-in-chief)
Біляєва І.М. I. Beliaeva
Балашова Г.С. G. Balashova
Коковіхін С.В. S. Kokovikhin
Марковська О.Є. O. Markovska
Базалій В.В. V. Bazalìі
Писаренко П.В. P. Pisarenko
Біднина І.О. I. Bidnyna
Заєць С.О. S. Zaiets
Влащук А.М. A. Vlashchuk
Димов О.М. O. Dymov
Марченко Т.Ю. T. Marchenko
Шкода О.А. O. Skoda
Пілярська О.О. O. Piliarska
Грановська Л.М. L. Hranovskaya
Стефан Петрзак, (Рашин, Польща) Stefan Petrzak, (Raszyn, Poland)
Хандакар Рафік Іслам, (Огайо, США) Khandakar Rafiq Islam, (Ohio, USA)
Гашимов А.Д. (Азербайджан) A. Hašhymov (Azerbaijan)
Шиманський Л.П. (Білорусь) L. Shymansky(Belarus)
Денчич С. (Сербія) S. Denchych (Serbia)

У збірнику подаються результати наукових досліджень теоретичного та практичного характеру з питань зрошуваного землеробства. Висвітлено еле­менти системи землеробства, обробіток ґрунту, удобрення, раціональне використання поливної води, особливості ґрунтотворних процесів. Приділено увагу питанням кормовиробництва, вирощування зернових, картоплі та інших куль­тур, створення нових сортів і гібридів для зрошуваних земель.

Для науковців, аспірантів, спеціалістів сільського господарства.

Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Зрошуване землеробство” друкує матеріали, що відповідають профілю видання.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в друкованих матеріалах, несуть автори.